Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings – en betalingsvoorwaarden van Workwear24 B.V.

Artikel 1 Algemeen

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap Workwear24 B.V., handelend onder de naam Workwear24, gevestigd te Almelo, hierna te noemen: “Workwear24”, en een Koper waarop Workwear24 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Workwear24, voor de uitvoering waarvan door Workwear24 derden dienen te worden betrokken.

3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Workwear24 en zijn directie.

4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Workwear24 en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.  Indien Workwear24 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Workwear24 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Workwear24 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Workwear24 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De kosten van aflevering worden apart vermeld.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Workwear24 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Workwear24 anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Workwear24 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Aanvaarding, contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1.  De overeenkomst tussen Workwear24 en de Koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Workwear24 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.  Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Workwear24 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Workwear24 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.  Workwear24 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.  Workwear24 is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.  Indien Workwear24 gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Workwear24 ter beschikking heeft gesteld.

7.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Workwear24 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.  Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Workwear24 gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Workwear24 daardoor direct of indirect ontstaan.

9.  Indien Workwear24 bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Workwear24 onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

–   Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

–    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Workwear24 toekomende bevoegdheid of een op Workwear24 rustende verplichting ingevolge de wet;

–    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Workwear24 alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.  Workwear24 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–    de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–    na het sluiten van de overeenkomst Workwear24 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

–    de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–    Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Workwear24 kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Workwear24 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

–    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Workwear24 kan worden gevergd.

2.  Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Workwear24 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Workwear24 op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Workwear24 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Indien Workwear24 op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Workwear24 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Workwear24 op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.  De Koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper. Tijdens deze periode zal de Koper voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Workwear24 retourneren, conform de door Workwear24 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.  Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Workwear24 dit bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

 

Artikel 5 Overmacht

1.  Workwear24 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Workwear24 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Workwear24 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Workwear24 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Workwear24 zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.  Workwear24 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.  Indien Workwear24 ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Workwear24 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1.  Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Workwear24 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Workwear24 aangegeven. Workwear24 is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.  Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.  Workwear24 heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.  Workwear24 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Workwear24 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.  Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Workwear24 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.  Alle door Workwear24 in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Workwear24 totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Workwear24 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.  Door Workwear24 geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.  De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Workwear24 veilig te stellen.

4.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Workwear24 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.  De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Workwear24 ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Workwear24 gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Workwear24 bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.  Voor het geval Workwear24 zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Workwear24 en door Workwear24 aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Workwear24 zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1.  De door Workwear24 te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Workwear24 kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Workwear24, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Workwear24 geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.  De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Workwear24 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Workwear24 in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Workwear24 in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.  Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, finish, maat en afwerking kunnen voor de Koper geen grond voor reclames opleveren.

6.  Producten die speciaal voor of namens de Koper zijn geproduceerd of bewerkt, vermaakt of voorzien van een embleem kunnen niet retour worden genomen.

7.  Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de geleverde producten zijn slechts van kracht indien deze door Workwear24 schriftelijk aan de Koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de producten zijn aangeduid.

8.  Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

9.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Workwear24 de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Workwear24, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Workwear24 te retourneren en de eigendom daarover aan Workwear24 te verschaffen, tenzij Workwear24 anders aangeeft.

11.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Workwear24 daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.  Indien Workwear24 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Workwear24 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Workwear24 is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.  Workwear24 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Workwear24 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Workwear24 toegerekend kunnen worden;

–    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.  Workwear24 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6.  Indien Workwear24 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Workwear24 beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.  De aansprakelijkheid van Workwear24 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Workwear24 of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 Verjaringstermijn

1.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Workwear24 en de door Workwear24 bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2.  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper Workwear24 van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11 Risico-overgang

1.  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

 

Artikel 12 Vrijwaring

1.  De Koper vrijwaart Workwear24 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Workwear24 toerekenbaar is.

2.  Indien Workwear24 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Workwear24 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Workwear24, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Workwear24 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1.  Workwear24 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Workwear24 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Workwear24 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn te downloaden vanaf onze site

2.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.